ანდრო ხეთერელი

ექსპერტი      |      რეიტინგი 6.8
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მევენახეობა, მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მეთევზეობა, მებოსტნეობა, მემცენარეობა, მეხილეობა, მემცენარე, სელექციონერი, მეფუტკრეობა, მეთოდოლოგია, თაფლი, ფუტკრის პროდუქტები, კენკროვანი კულტურები, მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება, თხილის გადამუშავება, კენკროვანი კულტურები; თხილი მემცენარეობა, დაფნა, თხილი; მოცვი მემცენარეობა, პავლოვნია, მოცვი; თხილი, მოცვი,