კოლეჯი      |      რეიტინგი 6.8
აღწერა:
წარმოება:
დარგები: მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, ალადასტური, მეთევზეობა, მებოსტნეობა, მემცენარეობა, მეხილეობა, სასურსათე ტექნოლოგიები, მემცენარე, სელექციონერი, კენკროვანი კულტურები, მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება, თხილის გადამუშავება, კენკროვანი კულტურები; თხილი მემცენარეობა, დაფნა, თხილი; მოცვი მემცენარეობა, მოცვი; თხილი,