საგანამანთლებლო რესურსი - ფერმერობა

A 10 საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემები
A 2 ნიადაგის დამუშავება-ნიადაგის შეფასება
A 3- თესლბრუნვა ‒ კულტურათა მორიგეობა
A 4 - თესვა და რგვა
A 5 მცენარეთა მავნე ორგანიზმების ამოცნობა
A 6 ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება და დაცვა
A 7 მცენარის საკვები ნივთიერებების განს
A2.ნიადაგის დამუშავებაზე მოქმედი ფაქტორები
A8 - მცენარის საკვები ელემენტებით უზრუნველყოფა
A8.1 მინდვრის კულტურები
A16.1 მინდვრის კულტურების ინტეგრირებული დაცვა
A16.2 ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების დაცვა
B მეცხოველეობა
S 3 - საკვების დამზადება და შენახვა, კონსერვირება
S1 მდელოთსაკვებწარმოება
S2 - მინდვრის საკვებწარმოება
ფერმერობა (მეცხოველეობა)-სატიტულო