მეხილეობა

A 10 საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემები
A 2.2 ნიადაგის დამუშავება-ნიადაგის შეფასება
A 5 მცენარეთა მავნე ორგანიზმების ამოცნობა
A 6 ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება და დაცვა
A 7 მცენარის საკვები ნივთიერებების განს
A 21.8 ხეხილის დაცვა
A2 .1.ნიადაგის დამუშავებაზე მოქმედი ფაქტორები
A8 - მცენარის საკვები ელემენტებით უზრუნველყოფა
A21 . 4 ხეხილის სხვლა- ფორმირება
A21 . 7 დახარისხება
A21 .5 ხეხილოვანი ბაღის მოვლა
A21. 6 ხეხილის მოსავლის აღების ორგანიზება
A21.1 მეხილეობის ბიოლოგიური საფუძვლები
A21.2 მეხილეობის სარგავი მასალის წარმოება
A21.3 ხეხილის ბაღის გაშენება
K4.დახურული გრუნტი
თხილის მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვა